Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce je upravena v par. 59 a následujících v Zákoně o obchodních korporacích.

V zákoně se dočtete, že pokud není odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno, tak platí, že výkon funkce je bezplatný. V dalším ustanovení se píše, že Smlouva o výkonu funkce se v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti – tj. valná hromada.

V této chvíli by měli zbystřit především ti jednatelé, kteří nejsou zároveň jedinými společníky nebo v případech, kdy se bude ve společnosti obchodovat s podílem. Pokud neexistuje smlouva o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný a tím hrozí, že v budoucnu může dojít k žalobě a jednateli bude hrozit, že všechny odměny – mzda, náhrady, auto apod. bude muset vracet a to může být opravdu velká částka.

Proto doporučujeme, aby každý statutární orgán (jednatel) měl smlouvu o výkonu funkce, kde bude mít vyjmenovány a smluvně ošetřeny všechny složky odměny (mzda, mobil, auto jiná plnění apod.). Zkrátka aby měl jistotu, že nebude jednou muset vše vracet. Samozřejmě výše odměny by měla být v souladu s obecnou povinností statutárního orgánu – jednat s péčí řádného hospodáře – tzn. “netunelovat společnost”.

Složky odměny jsou vyjmenovány v § 60

Smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti obsahuje také tyto údaje o odměňování:

a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,

b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,

c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a

d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

 

Další omezení je, že i jiné plnění ve prospěch jednatele (člena statutárního orgánu) musí být schváleno nejvyšším orgánem – tedy valnou hromadou. Toto ustanovení se použije obdobně na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké.

Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce, lze poskytnout pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce, a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen.

Toto ustanovení se použije obdobně na určení mzdy i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké. Tímto je zamezeno tomu, aby statutární orgán (jednatel) sám rozhodl o vyplacení nějakého plnění své osobě nebo osobě jemu blízké bez souhlasu valné hromady, případně dozorčí rady. Zákon o obchodních korporacích také výslovně stanoví, že plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo i jiné plnění schválené orgánem obchodní korporace se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace, ledaže ten, kdo schválil smlouvu o výkonu funkce, rozhodne jinak.

Tyto ustanovení mají logický důvod k ochraně společníků – aby oni jako vlastníci společnosti měli právo všechny pracovní smlouvy a dodávky od jednatele a jeho blízkých osob schvalovat a mít o nich přehled.


Některé další typy:

Q Jednatel by něměl mít další smlouvu na vedení společnosti jako je ředitel (tato činnost je již předmětem jednatele)

Q Smlouva o výkonu funkce jednatele nemůže být v režimu pracovně právním, ale může se v tomto obchodně právním vztahu jednatel dovolat výhod se zákoníku práce (např. cestovní náhrady)

Q Jednatel nemá nárok na odstupné dle zákonu práce (může si ve svém obchodně právním vztahu sjednat tzv. smluvní odchodné – zlatý padák)

Q Souběh funkcí se obecně nedoporučuje – ale je možný například u jednatele, který zajištuje jako zaměstnanec nějakou odbornou funkce, která není vedením podniku – např. vedení účetnictví

Q V praxi se doporučuje mít jednu smlouvu o výkonu funkce s vyjmenovanými složkami odměn a mít ji schválenou valnou hromadou

Q Fakturace mezi jednatelem a společností – musí být schválena opět valnou hromadou. Jinak takové plnění může být označeno zpětně  za proti právní a může být požadováno ať jednatel plnění vrátí.

Q Pokud jednatel uzavře bezplatnou smlouvu o funkci jednatele, lze se v ní dovolat nároku na cestovní náhrady (opět taková smlouva musí být schválena valnou hromadou společnosti)

Q Odměna společníka nebo jednatele sro nižší než 2 500 Kč za měsíc podléhá odvodům zdravotního pojištění (sociální pojištění se odvádí až z odměny nad 2 500 Kč).

Q Prokuristy se netýkají výše zmíněné ustanovení ze ZOK o výkonu funkce statutárního orgánu

 Jednoduchý vzor smlouvy, kde se myslí na tyto základní problémy, můžeme připravit. V případě potřeby můžete kontaktovat na: info@qtax.cz

 

Disclaimer. Články v blogu mají informativní charakter. Vyjadřují názory, typy a úryvky zákonů či různých materiálů ze školení a literatury týmu QTAX online s.r.o.. Nejedná se o právní, ekonomické, účetní, daňové a jiné poradenství. Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Rozhodne-li se jakákoliv osoba učinit krok na základě informací uvedených na tomto blogu či v souvislosti s nimi, nepřebíráme za ně zodpovědnost.

© QTAX, 2017  |  Všechna práva vyhrazena.
Web vytvořil exarion.cz